Ders Notları ve Çözümlü Sorular-6

Fiyattaki değişmeler arz yada talep eğrisini sağa yada sola kaydırmaz. Sadece eğri üzerinde aşağı-yukarı harekete neden olur.
Talep Eğrisini Kaydıran Faktörler
- Tüketici Geliri - İlişkili Malların Fiyatları - Zevk ve Tercihlerdeki Değişmeler - Tüketici Beklentileri - Tüketici Sayısı

Tasarruf Mevduatı faiz oranı %15, enflasyon oranı %7 ise, reel faiz oranı kaçtır?
(Reel Faiz Oranı = Nominal Faiz Oranı - Enflasyon Oranı) Reel Faiz Oranı = 15 - 7 = 8

Bir ekonomide, otonom tüketim harcamaları 30 Milyon TL, marjinal tüketim eğilimi 0,6 ve GSMH düzeyi 100 Milyondur. Bu verilere göre ekonomideki toplam tüketim harcamaları ne kadar olacaktır?
C = Co + cYd
C: Tüketim, C0: Otonom Tüketim, c: Marjinal Tüketim Eğilimi, Yd: Harcanabilir Gelir.
C = 30 + 0,6*100
C = 90

Finansal piyasalar, fonların, fon fazlası olanlardan fon eksiği olanlara aktarılmasını sağlayan mekanizmalardır. Finansal piyasalar vadesi bakımından para piyasaları ve sermaye piyasaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Para piyasaları kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Burada kısa süre ile kastedilen bir yıl ve daha kısa vadedir. Sermaye piyasaları ise uzun süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Burada ise uzun süre ile kastedilen bir yıldan uzun vadedir.

Milli Gelir: 6000, Dolaylı Vergiler: 300, Amortismanlar: 350 buna göre GSMH kaçtır?

6650

5550

4450

4700

5300

Cevap: A

SMH = GSMH - Amortismanlar
Milli Gelir = SMH - Dolaylı Vergiler
Kişisel Gelir = MG - (Sosyal Güvenlik Kesenekleri + Kurumlar Vergisi + Dağıtılmayan Kârlar)+Transferler
Harcanabilir Gelir = Kişisel Gelir - Dolaysız Vergiler
6000 = SMH - 300
SMH = 6300
SMH = GSMH - 350
GSMH = 6650

Bir dönemin nominal GSMH'nın reel GSMH'na oranıdır ve baz alınan yıl ile ölçümü yapılan yıl arasındaki fiyat değişiminin bir ölçüsüdür. Enflasyonu ölçmede sık kullanılan geniş tabanlı bir fiyat endeksidir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Tüketici Fiyat Endeksi

Üretici Fiyat Endeksi

Toptan Eşya Endeksi

Ekonominin Büyüme Hızı

GSMH Deflatörü

Cevap: E

Ekonomideki tüm mal ve hizmetleri kapsayan ve fiyat seviye ölçütlerinin en anlamlısı olarak kabul edilen fiyat endeks sayısıdır. Cari fiyatlarla GSMH / Sabit fiyatlarla GSMH X 100 şeklinde tanımlanmaktadır.

Yeni Klasik Okulun 3 temel varsayımı vardır. Bunlar; 1. Ekonomik birimler maksimum peşindedir. 2. Beklentiler akılcıdır. 3. Piyasalar daima dengedir.
Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Yeni Klasik Okulun temsilcilerinden değildir?

F. Modigliani

T. Sargent

R. Lucas

N. Wallace

R. Borro

Cevap: A

En Önemli Yeni Klasik Okulun temsilcileri:
- T. Sargent - R. Lucas - N. Wallace - R. Borro

O yıllarda başlayan enflasyon ve işsizlik Keynesyen politikalara olan güveni sarsmıştır. Yukarıda bahsedilen ve J.M.Keynes'in ekonomik görüşlerine duyulan güvenin zayıflamaya başladığı yıllar aşağıdakilerden hangisidir?

1929

1930

1960

1940

1970

Cevap: E

Birçok gelişmiş ekonomiye sahip ülkenin hem enflasyondan hem de yavaş büyümeden zarar görüldüğü ve "stagflasyon" olarak adlandırılan İkinci Dünya Savaşından 1970'lere kadar süren dönemde Keynesyen iktisat, hem iktisadi teorilerin hem de iktisadi politikaların başında gelmiştir. 70'ler sonrası stagflasyona karşı etkili bir politikası bulunmadığı için Keynesyen teorilerin popülaritesi azalmıştır.

Makroekonomi alanında ilk eser kabul edilen "Ticaret Dengesi Üzerine" adlı çalışma aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

A. Smith

D. Hume

J. B. Say

D. Ricardo

K. Marx

Cevap: B

D. Hume (1711-1776) mülkiyetin temeli çalışmadır demektedir. Ona göre dış ticaret dengesinin otomatik olarak sağlanacağını dış satıma devletin karışmaması gerektiğini, dış satımın içerde sanayiyi kamçılayacağını ileri sürmektedir.
1752'de ticaret dengesi üzerine yazdığı bir denemede David Hume, ticaretin fazlasının ülkeye kıymetli metalin girişini sağladığı bunun para arzını arttırdığını fiyatların yükselmesine neden olduğunu söylemektedir. Bu da ihracatın azalması ithalatın artmasıyla sonuçlanmaktadır.
Paranın satın alma gücünün, onun miktarıyla ters orantılı olduğunu söyleyerek merkantelistleri eleştirmiştir. Faizin sanayinin verimine ve tutuma bağlı oluduğunu ileri sürmüştür.

1883 - 1946 yılları arasında yaşayan ünlü İngiliz ekonomist, büyük ekonomik buhranı açıklayarak devletin bu buhranların üstesinden belli politikalarla gelebileceğini ortaya koyarak makro ekonominin öncülüğünü yapmıştır.
Yukarıda bahsedilen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

R. Borro

A. Smith

J. M. Keynes

D. Ricardo

M. Friedman

Cevap: C

Keynesyen iktisat, ismini, teorilerini ve prensiplerini modern makroekonominin kurucusu olarak da kabul edilen İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes'ten (1883-1946) almaktadır. En ünlü çalışması olan İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi 1936'da basılmıştır. Ancak genellikle 1930'da yayımlanmış öncüsü Para Üzerine Bir İnceleme iktisadi düşünce açısından daha önemli olarak kabul edilmektedir. O zamana kadar iktisat sadece hareketsiz durumlar olarak, yani aslında hızla hareket etmekte ve sürekli değişmekte olan bir sürecin içinden seçilen anlık görüntülerin detaylı analizleri şeklinde incelenmiştir. Keynes, Para Üzerine İncelemesinde, dinamik bir yaklaşım yaratmış bu sayede iktisat çalışmalarını sürekli girdi ve çıktı hareketlerinin incelendiği bir hale getirmiştir. Keynes iktisadi araştırmalar adına yeni ufuklar açmıştır.


Önceki SayfaSonraki Sayfa