Ders Notları ve Çözümlü Sorular-1

Bir sözleşmenin kurulmasının delili olsun niyetiyle bir tarafın diğer tarafa verdiği bir miktar paraya "PEY AKÇESİ" denir. Toplum arasında Kapora diye bilinen konu.

Bir kimsenin gerçek kişi tacir sayılabilmesi için Ticari İşletmenin illada o kişi tarafından işletilmesine gerek yoktur.

Kanunda öngörülen sürenin geçmesi veya dolması ile mülkiyet hakkının kazanılması durumu "KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI" diye ifade edilir.

Fiyat değişikliklerinin gelir ve ikame etkisine ayrıştırılmasına "Slutsky eşitliği" denir.

Fiili ve Potansiyel GSYİH arasındaki yüzde farkı Üretim Açığını ifade eder.

İşletmenin, kısa vadeli börç ödeme gücünün iyi ve işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürmeye yetecek net çalışma sermayesine sahip olması Likitide durumu analizi için kullanılan cari oranının "2" olmasını ifade eder.

Kamu gelirleri bireylerin ekonomik kararlarını etkilememektedir düşüncesi Klasik maliyeciler tarafından savunulan "kamu gelirlerinin tarafsızlığı" görüşünün sonucudur.

Ademi tahsis ilkesi; Bütçede belirli kaynaklardan elde edilen gelirlerin, belirli harcamaların karşılığı olarak ayrılmaması durumunu ifade eder.

"Para arzı sabit bir oranda artırılmalıdır" şeklindeki politika Monetarist iktisatçılarının ekonomik istikrar için izlenmesi gereken yolu ifade eder.
  Anti enflasyonist bir politika olarak kamu yatırım harcamalarının kısılması uzun dönemde ekonomiyi "kapasite etkisi" nedeniyle olumsuz etkiler.

Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi "LM" eğrisinin kaymasına yol açmaz.

Reel gayri safi yurt içi hasılanın sürekli olarak artması durumuna ne denir?

Uzun dönemli istikrar

Ekonomik büyüme

Ortalama büyüme

İstikrarlı büyüme

Devrevi dalgalanma

Cevap: B

Ekonomik büyüme, üretilen mal ve hizmet kapasitesinde meydana gelen artışlardır. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, üretilen malların fiyatlarıyla çarpılmasıdır. Bu sonuç enflasyondan arındırılırsa, ortaya Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ortaya çıkar. Bu da ekonomik büyüme anlamına gelir.

Bir malın fiyatına üretim süresince eklenen değere ne denir?

Cari fiyat

Piyasa fiyatı

Katma değer

üretim maliyeti

Ara maliyet

Cevap: C

Katma değer, bir üretim sürecindeki çıktı ile girdi arasındaki farktır. Örneğin 10 TL değerinde hammadde alınmış, bu hammadde toplam olarak 20 TL ücretle çalıştırılan işçilerle işlenmiş ve 50 TL değerinde bir ürün ortaya konmuş olsun. Burada girdi 10 TL olarak ölçülür. İşyerinde çalışan işçilere ödenen ücretler girdi olarak değerlendirilmez. Çıktı ise 50 TL'dir. 40 TL'lik fark katma değeri oluşturur. Bu katma değerin 20 TL'sini işçiler alır. Geri kalan 20 TL de (artı değer)kârdır.

Kişilerin tekrar satmamak, kullanmak amacıyla aldıkları mallara ne denir?

Ara mallar

Tamamlayıcı mallar

Giffen malları

Nihai mallar

Lüks mallar

Cevap: D

Nihai Mal: Üretim aşamaları tamamlanarak son şeklini almış, tüketime hazır hale gelmiş olan maldır.

Başka malların üretim sürecinde kullanılmak amacıyla alınan mallara ne denir?

Ara mallar

Tamamlayıcı mallar

Giffen mallar

Nihai mallar

Lüks mallar

Cevap: A

Ara Mallar: Başka bir malın üretiminde kullanılan mallardır.

Sonraki Sayfa