Ders Notları ve Çözümlü Sorular-2

Üretim faktörleri üretime katılmaları sonucunda milli gelirden pay almaktadırlar.
Bunlar şu şekildedir: Emek: Ücret, Sermaye: Faiz, Girişimçi: Kâr, Toprak: Rant

Benzin ile Spor Araba tamamlayıcı mallardır.

Gelir arttığında talebi düşen mallara düşük mal denir.

Fayda-maliyet analizinin (FMA) en önemli öğesi olan faydanın ölçülmesi konusunda ilk adımı atan kişi kimdir?

FMA, çeşitli yatırım alternatifleri arasında ekonomik açıdan getirisi en yüksek olanı tespit edebilmek için, yatırımların gerektirdiği tüm maliyetlerin ve sağlayacakları tüm faydaların parasal değerlerle ifade edilip sistematik olarak karşılaştırılması ve aralarından en optimal olanın tercih edilmesi olarak tanımlanabilir. FMA'leri konusuna ilk kez 1844 yılında J. Dupuit'in özellikle faydanın ölçülmesi ve tüketici artığı kavramlarının tanımlanması suretiyle teorik bir arka plan oluşturulmuştur.

IS - LM analizi hangi iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir?

Model, ekonominin reel yönü ile parasal yönünü birlikte ele almakta ve ekonominin genel dengesinin, mal ve para piyasalarının aynı anda (eşanlı) dengeye gelmesiyle sağlanacağını göstermektedir. bu model, Keynes'in faiz ve reel piyasalarla ilgili düşüncelerini açıklayan ama Keynes tarafından geliştirilmemiş olan bir modeldir. IS - LM modeli, İngiliz iktisatçılar John Hicks (1937) ve Alvin Hansen (1940) tarafından geliştirilmiştir.

Osmanlı döneminde ilk banknot kağıt para olarak bilinen "Kaime-i Nakdiye-i Mutebere" hangi tarihte ve kim tarafından dolaşıma alınmıştır?

1520 - Yavuz Sultan Selim

1480 - Kanuni Sultan Süleyman

1455 - Fatih Sultan Mehmet

1230 - Orhan Bey

1840 - Sultan Abdülmecit

Cevap: E

Osmanlı İmparatorluğu'nda kağıt para, ilk olarak Abdülmecid Dönemi'nde, 1840 yılında basılmış ve son padişah Vahdeddin Dönemi'ne kadar basımına devam edilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğunda kurulan ilk bankanın ( 1847 ) adı nedir?

Osmanlı Bankası

T.C. Merkez Bankası

Ziraat Bankası

Dersaadet Bankası

İş Bankası

Cevap: D

Bank-ı DerSaadet, 1847 yılında İstanbul'da Galata bankerlerince kurulan ilk Osmanlı bankasıdır. Daha sonra yerine Osmanlı Bankası kurulmuştur.

Devlet harcamalarının banka dışı sektörlere tahvil satarak finanse edilmesi sonucu faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak özel yatırım harcamalarının azalmasına ne ad verilir?

Ricardo Etkisi

Dışlama Etkisi

Keynes Etkisi

Likidite Etkisi

Servet Etkisi

Cevap: B

Dışlama Etkisi, devlet artan kamu harcamalarını finanse edebilmek için piyasadan borçlanma gereği duyar. Bu da piyasada faiz oranlarının artmasına neden olur. Artan faiz oranları yatırımın maliyetini artırır. Bu durum özel yatırımları oransal olarak düşürür.

Klasiklere göre toplam talebi belirleyen nedir?

Faiz Oranı

Tercihler

Ücretler

Kamu Otoriteleri

Para Miktarı

Cevap: E

Miktar teorisinden hareketle toplam talebi para miktarı belirler.

Hangisi mal piyasası dengesini gösterir?

Para Arzı = Para Talebi

Yatırım = Kamu Harcamaları

Yatırım = Tasarruf

Para Arzı > Para Talebi

Yatırım > Veri

Cevap: C

IS (Investment-Saving : Yatırım-Tasarruf) eğrisi, mal piyasası dengesini sağlayan faiz oranı ve milli gelir düzeyi bileşimlerini göstermektedir. O nedenle, buna mal piyasası denge eğrisi de denilebilmektedir. Eğrinin elde edilmesinde, milli gelir ve faiz oranları dışındaki tüm faktörler (örneğin fiyatlar) sabit tutulmaktadır.

Diğer faktörler sabitken, ihracattaki bir artış neye neden olur?

IS'nin sağa, LM'nin sola kaymasına

LM'nin sağa, IS'nin sola kaymasına

LM'nin sağa kaymasına

IS'nin sola kaymasına

IS'nin sağa kaymasına

Cevap: E

Toplam hasılayı arttıracağı için IS eğrisi sağa doğru kayar.

Önceki SayfaSonraki Sayfa