Ders Notları ve Çözümlü Sorular-10

Farksızlık eğrisi düz bir çizgi (yani doğru) şeklinde ise iki mal tam ikame mallardır. Marjinal ikame oranı sabittir.
Farksızlık eğrisi L Şeklinde ise tam tamamlayıcılık vardır. Ayakkabının sol teki ile sağ teki gibi.

Oligopol Piyasası Özellikleri

- Az sayıda satıcı, çok sayıda alıcı vardır.
- Firmalar homojen veya farklılaştırılmış ürün satarlar.
- Piyasaya girişi kısıtlayan önemli engeller bulunur.
- Firmalar karşılıklı olarak birbirleriyle bağımlılık içerisindedir.

Tam Rekabet Piyasasında homojen mallar söz konusu iken, Tekelci Rekabet piyasasında farklılaştırılmış (heterojen) mallar söz konusudur.

Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizmin çöküş nedenlerindendir?

Rönesans ve Reform Hareketleri

Feodalizmin Çöküşü

Yeni Ticaret Merkezlerinin Ortaya Çıkması

Üretim Biçiminde Değişim

Sanayi Kapitalizminin Önem Kazanması

Cevap: E

Dünya ticaretinin genişlemesi, keşifler ve farklı alanlarda yeni akımların ortaya çıkması merkantilizme eleştiriyle bakılmasına neden olmuştur. Merkantilizmin çöküşünü hazırlayan nedenler aynı zamanda sınaî kapitalizminde doğuşunu hazırlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Ekonomik Yapısı içerisinde yer almaz?

Tarıma dayalı iktisadi yapı

Kendi kendine yeterlilik ( Otarşi )

Şatonun bölünmezliği

Gelişmiş Piyasa

Serflik Sistemi

Cevap: D

Orta Çağ'da Feodal yapının hakimiyeti söz konusuydu. Ekonomi tarıma dayalıydı. Ancak gelişmiş bir piyasadan söz edilemezdi. Serf, Ortaçağ Avrupası'nda, miras yoluyla kendisine tahsis edilen kiralık arazide toprak ağası adına çalışan köylü.

"Belirli toprak parçasının üzerinde yaşayanlarının o toprak parçasını sahibinden askeri hizmet karşılığında kiraladığı sistemdir."
Yukarıda bahsedilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Feodalizm

Merkantilizm

Kapitalizm

Sosyalizm

Komünizm

Cevap: A

Feodalizm (feudalism), toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan ortaçağ rejimi. Bir diğer adı derebeylik.

"Kıymetli madenler elde etmeyi amaçlayan devlet eliyle ticaret ve sanayiye uyulması zorunlu kurallar getiren lehte ödemeler dengesi amaçlayan uluslar arası rekabette ülke çıkarlarını öne çıkaran iktisadi sistem ve / veya iktisat politikasıdır."
Yukarıda bahsedilen iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?

Klasik İktisat

Marxgil İktisat

Neo-Klasik İktisat

Keynesyen İktisat

Merkantilist İktisat

Cevap: E

Avrupa'da 16.yy'dan 18.yy'ın ortalarına kadar yaklaşık üç yüz yıl uygulanan iktisat politikasına Merkantilizm adı verilir. Merkantilistlere göre devletin zenginleşmesini sağlamak ekonomi politikalarının hedefidir. Bu sebeple ülkeye kıymetli maden (altın ve gümüş) girişini arttırmak ve stok yapmak bu düşünce akımının önerileri arasındadır. Merkantilizm 'arz yönüne ağırlık veren' bir iktisat teorisidir. Mümkün olan en yüksek ihracat fazlasını yaratarak ulusal parayı güçlü tutmak temeline dayanmaktadır. En önemli temsilcileri; William Petty, Cantillion, Jean Bodin ve Thomas Mun dur. Aktif iktisat politikalarıyla üretim ve istihdamın artırılacağını savunmuşlardır.

"Dolaşıma girdiği anda para toplumunda malıdır. Hükümdar paranın değeriyle keyfi olarak oynamamalıdır." diyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Keynes

Marx

Petty

Oresme

Langenstein

Cevap: D

Nicole Oresme aslında filozof olmasına rağmen para ile ilgili çalışmları ile de bilinir.

Az gelişmiş ülkelerde piyasa ekonomisinin önderliğini ve etkinliğini kabul eden, dengeli kalkınma kuramındaki planlı kalkınma stratejilerine karşılık, dengesiz kalkınma yolunun planlamayı ve kamu etkinliğini en alt düzeye indirmeyi öneren dengesiz kalkınma modelinin en önemli savunucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Hirschman

Ricardo

Kuznets

Rostow

Wagner

Cevap: A

Dengesiz kalkınma modeli; Albert Otto Hirschman tarafından geliştirilmiştir. Ekonomide potansiyel kalkınmayı sağlayabilmek için sadece piyasadaki öncü sektörlere yatırım yapılması gerektiğini öngören modeldir.


Önceki SayfaSonraki Sayfa