Ders Notları ve Çözümlü Sorular-9

İtibari para, hükümet kararına dayalı çıkartılan, altın, gümüş vs. karşılığı olmayan, altında imzası olan yere ve düzenlediği kağıdın taklit edilemeyeceğine güven üzerine kurulmuş, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan banka kağıdı veya kağıt para demektir. Günümüzde dolaşımda olan paralar bu şekildedir.

Asli Para; Toplumda herkesin alışverişlerde kullandığı para. Bir ülkede, o ülkenin banknot emisyonunda yetkili bankası, genellikle merkez bankası tarafından çıkarılan ve kullanımı olan kağıt paralar ile hazine tarafından çıkarılan bozukluk paraların toplamıdır.

Aşağıdakilerden hangisi para politikasının temel amaçlarından değildir?

Tam istihdam

Fiyat istikrarı

Dış ödemeler fazlası

Ekonomik büyüme

Ödemeler bilançosu dengesi

Cevap: C

Para Politikası, Merkez Bankasının amaçlarına ulaşabilmek için ekonomideki para arzını kontrol etmesidir. Merkez Bankaları, para politikasını uygularken aşağıdaki amaçlara ulaşmak isterler;
- Fiyat İstikrarı
- Ekonomik Büyüme
- Kaynak Dağılımında Etkinlik
- Tam İstihdam
- Gelir Dağılımı Adeleti
- Ödemeler Dengesi Denkliği

Enflasyonun var olduğu bir ekonomide devlet nasıl bir maliye politikası uygulamalıdır?

Daraltıcı

Genişletici

Tarafsız Maliye Politikası

Korumacı

Deflasyonist

Cevap: A

Enflasyonla mücadelede daraltıcı, durgunlukla mücadelede genişletici maliye politikaları uygulanır. Örneğin enflasyonda, piyasada çok fazla para dolaşmaktadır. Bu para miktarını kısmak için devlet vergileri artırabilir. Durgunluk dönemlerinde ise piyasada para kıtlığı olabilir. Bu durumda da piyasaya para aktarımını sağlayan genişletici politikalar uygulanır.

Merkez Bankası'nda TL cinsinden bankalar tarafından tutulan ihtiyatlara ne ad verilir?

Disponibilite

APİ

Reeskont

Mevduat Munzam Karşılığı

Banka Para Piyasası Alacağı

Cevap: D

Mevduat Munzam Karşılıkları, ticari bankaların topladıkları mevduattan zorunlu olarak merkez bankasında tutmak üzere ayırdıkları kısım.

Gelir düzeyleri ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan eğri hangisidir?

IS eğrisi

MK eğrisi

Teklif eğrisi

Talep eğrisi

Arz eğrisi

Cevap: A

IS-LM modeli mal ve para piyasalarındaki faiz oranı ile reel çıktı arasındaki ilişkiyi göstermeye yarayan makroekonomik bir araçtır. IS ve LM eğrilerinin kesişme noktası Genel Denge olarak adlandırılır. Bu noktada tüm ekonominin mal ve para piyasalarında eş zamanlı olarak eşitlik söz konusudur. IS/LM sırasıyla Yatırım (Investment) Tasarruf (Saving) / Likidite Tercihi(Liquidity preference) Para arzı (Money supply) anlamına gelmekte ve ingilizce anlamının baş harflerinden türetilmiştir.

Say Yasasına göre Para hangi amaçla talep edilebilir?

İhtiyat

Değişim

Değer Saklama

Tasarruf

Spekülasyon

Cevap: B

Say Yasası; Klasik İktisatçılar arasında yer alan Jean Baptiste Say tarafından öne sürülen ve iktisat bilimine yerleşmiş olan bir kuraldır. Kurala göre her arz kendi talebini yaratır. Yani piyasada üretilen her ürünün satılacağını, ekonomide uzun süreli talep yetersizliğinin ya da arz fazlalığının olmayacağını ifade eder. Bu kural işlediğinde genel ve kronik bir talep yetersizliği ya da arz fazlalığı oluşmaz.

1920 yılında, İngiliz Konsolunun faizi ile fiyatlar arasında genel düzeyi arasında aynı yönde ve kuvvetli bir ilişki olduğunu ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Gibson

Keynes

Marx

Walras

Smith

Cevap: A

Gibson Paradoksu: Para arzı artırılınca faizde aynı yönde artış gösterir.


Önceki SayfaSonraki Sayfa