Ders Notları ve Çözümlü Sorular-13

Para ödünç vermek tamamen bir satış işlemidir. Borç / Alacak ilişkilerinde de eşitlik olmalıdır. Bu nedenle Faiz'in olmaması gerektiğini savunan iktisatçı, Faiz'in sadece 2 durumda var olabileceğini dile getirmiştir: -Ödünç veren bu ödüncü vermekten dolayı zarar görürse bu karşılanmalıdır. -Ödünç veren bu ödünç verme dolayısıyla bir kazançtan mahrum kaldıysa. Yukarıda bahsi geçen iktisatçı Thomas Aquinas

F. Quesnay, 1758 yılında, ünlü yapıtı "Ekonomik Tablo"nun yayınlanışından sonra Fizyokratlar diye anılan okulun önderi durumuna gelmiştir. Aynı okuldan Marquis de Mirabeau, bu eserin insanlık tarihinde yazı ve paranın bulunması kadar önemli olduğunu söylemiştir. Quesnay, bu yapıtıyla Marx' dan önce ekonomik temel üzerine tam bir sosyoloji kurmak isteyen ekonomik sistemin yapıcısı sayılmaktadır. Bu kitapta, "ekonomik dolaşımı", canlı organizmanın "kan dolaşımına" benzeterek incelemiştir.

Nominal ve Reel Gayri Safi Milli Hasıla arasındaki fark neden kaynaklanır?

Yıllar arasındaki faiz değişimlerinden

Yıllar arasında mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen değişimlerden

Yıllar arasında döviz kurunda meydana gelen değişimlerden

Yıllar arasında üretilen mal ve hizmetlerin miktarlarında meydana gelen değişimlerden

Yıllar arasında mal ve hizmetlere olan talepteki değişimlerden

Cevap: A

Nominal GSYİH, üretilen malların fiyatlarıyla çarpılması ve sonuçların toplanmasıdır. Bu sonuç enflasyondan arındırılırsa, ortaya Reel GSYİH çıkar.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ( GSYİH ) deflatörü aşağıdaki ifadelerden hangisine eşittir?

GSYİH / Safi Yurtiçi Hasıla

Safi Yurtiçi Hasıla / GSYİH

Reel GSYİH / Nominal GSYİH

Nominal GSYİH / Reel GSYİH

Nominal GSMH / Fiyat Endeksi

Cevap: D

Deflatör; Nominal GSYİH'ın Reel GSYİH'ya bölümü ile bulunacak olan sonuç

Bir firmanın ortalama değişken maliyeti 50 TL, sabit maliyeti 4000 TL ve üretim miktarı da 500 birimdir. Bu firmanın ortalama maliyeti kaç TL'dir?

42

50

58

78

120

Cevap: C

500*50 = 25000 (Toplam Değişken Maliyet)
25,000 + 4,000 = 29,000 (Toplam Maliyet)
29,000 / 500 = 58 (Ortalama Maliyet)

Yakın bir ekonomik ilişki içerisinde olan bir grup ülkenin ulusal paralarını sabit kurlarla birbirine bağlayıp öteki paralara karşı dalgalanmaya bırakmaları ile oluşan bölgelere ne ad verilir?

Kapalı Ekonomi Sistemi

Kıyı Bankacılığı

Özel Çekme Hakları

Ortak Para Alanları

Serbest Bölge

Cevap: D

Ortak Para Alanı ya da Parasal Birlikler: Yakın ekonomik ilişkide bulunan bir grup ülkenin, ulusal paralarını sabit kurlarla birbirine bağlayıp öteki paralara karşı dalgalanmaya bırakmaları ile oluşturulur. Bölge içerisindeki ülkelerin paraları arasındaki kurlar sabittir.

Toplam harcamaların tam istihdam ulusal gelir düzeyini aşmasına ne ad verilir?

Deflasyonist Açık

Enflasyonist Açık

Deflatör

Ekonomik Rant

Tasarruf Paradoksu

Cevap: B

Enflasyonist Açık, toplam talebin toplam arzdan büyük olması durumudur. Yani bir talep fazlası söz konusudur. Ya da üretim, talebi karşılayamamaktadır. Ekonomide mevcut toplam talebin toplam arzdan daha fazla olmasından dolayı ortaya çıkan açıktır. Böyle durumlarda, eğer toplam talep arz seviyesine indirilemezse veya toplam arz talebi karşılayacak kadar yükseltilemezse, fiyatlar yükselir.

Marjinal faydanın "0"a eşit olduğu duruma ne ad verilir?

Denge Noktası

Teğet Noktası

Başabaş Noktası

Doyum Noktası

Eşmarjinal Noktası

Cevap: D

Tüketicinin belirli bir dönemde kullandığı mal miktarı arttıkça, elde ettiği (her ilave birim için) fayda azalır. Marjinal faydanın bu giderek azalması durumuna azalan marjinal fayda ilkesi adı verilir. Marjinal faydanın ilk kullanım hariç, 0'a eşit olduğu duruma, "Doyum Noktası" adı verilir.

Mübadele ekonomisi sistemlerinin temelinde yatan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Üretimin yetersizliği

İş bölümü ve uzmanlaşma

İhtiyaçların basitliği

Artık değer

Marjinal fayda

Cevap: C

Değişim ekonomisi, ihtiyaçların karmaşık olmadığı mantığına dayanır.

Firmanın her bir üretim faktörünün, firmanın toplam üretimine verimlilik anlamında yaptığı katkıya ne ad verilir?

Marjinal Ürün

Ortalama Ürün

Marjinal Maliyet

Marjinal Gelir

Başabaş Noktası

Cevap: A

Marjinal Ürün, diğer faktör miktarları sabit kalmak suretiyle, bir faktör kullanımında meydana gelen bir birimlik artışın, toplam üründe yarattığı artıştır.


Önceki SayfaSonraki Sayfa