Ders Notları ve Çözümlü Sorular-17

Devalüasyon, bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değerinin azaltılmasıdır.
Milli Gelir bir ülkede belli bir dönemde mal ve hizmet üretiminden doğan üretim faktörleri gelirlerinin toplam parasal değerini, diğer bir ifadeyle, milli ekonominin bir yıl içinde yarattığı toplam net hasılayı ifade eder.
Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi(David Ricardo): Bir ülke hangi malda nispi olarak daha üstünse o malda uzmanlaşmalıdır. A. Smith'in Mutlak Üstünlükler Teorisinin geliştirilmiş hali.

Statik bir durumu ifade eden değişkenler nasıl ifade edilir?

Dışsal Değişken

Bağımlı Değişken

Bağımsız Değişken

Stok Değişken

Akım Değişken

Cevap: D

Akım değişkenler, belli bir zaman süresi boyunca ortaya çıkan değişmelerle ilgilidir. Örnek olarak yıllık (veya aylık) ihracat, ithalat, yatırım, üretim ve tüketim değerleri verilebilir.
Stok değişkenler durağan değerleri, ya da belli bir andaki mevcut durumu göstermektedir. Bunlar başlangıçtan o ana kadar olan birikimi veya toplamı
yansıtmakta olup değişmeyle ilgili değildirler.

Ekonomiyi üç kesime ayırarak, Ticareti kısır bir uğraş olarak gören asıl üretken kesimin Tarım olduğunu ileri süren görüş hangisidir?

Marksistler

Fizyokratlar

Skolastik Doktorlar

Klasikler

Keynesçiler

Cevap: B

Fizyokrat olarak bilinen en ünlü kişi Dr.François Quesney'dir. Fizyokratlara göre gelir ve servetin tek kaynağı tarımdır. Aynı zamanda Fizyokratlar sanayi ve ticaretin verimsiz olduğunu savunmuşlardır. Kullanılan girdiden daha fazla çıktığı sağlayan tek alan tarımdır. Bu nedenle tek verimli alan tarımdır.

A malına olan talebin denklemi P=10-0,10, aynı malın arz denklemi P=2+0,10 olmak üzere A malının denge durumundaki miktarı kaçtır?

10

20

30

40

50

Cevap: D

Denge durumunda arz ve talep birbirine eşit olmalıdır.
10 - 0,1Q = 2 + 0,1Q
8 = 0,2Q
Q = 40
P: Fiyat
Q: Miktar

"Mahreçler Kanunu" olarak bilinen görüş aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

Adam Smith

David Ricardo

J. M. Keynes

Jean Baptiste Say

Vilfredo Pareto

Cevap: D

Say Kanunu, Mahreçler Kanunu olarak da bilinir, Jean Baptiste Say tarafından ileri sürülmüştür. Her arz kendi talebini yaratır, şeklinde açıklanır.

TCMB tarafından reeskonta kabul edilecek ticari senetlerin vadelerine en çok kaç gün kalmış olmalıdır?

30

60

90

120

180

Cevap: D

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca belirlenir. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize reeskont faiz oranı adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. TCMB tarafından reeskonta kabul edilecek ticari senetlerin vadelerine en çok 120 gün kalmış olmalıdır.

Bir ulusun zenginliğini ülkedeki altın ve gümüş miktarına bağlayan iktisadi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Fizyokratlar

Keynesyen Görüş

Skolastik Doktorlar

Feodalizm

Merkantilizm

Cevap: E

Merkantilizmin temelini, dış ticaret fazlası vererek devlet hazinesinin olabildiğince büyütülmesi oluşturur.
- Devletin ekonomiye aktif olarak müdahale etmesi gerektiğini ileri süren bir doktirindir.
Buna göre devlet, dış ticaret fazlası vermeyi sağlayacak politikalarla ekonomiye müdahale etmelidir. Örneğin gümrük tarifeleri, kotalar gibi yollara başvurmalıdır.
- Merkantilistler dış ticarete önem verirler. Dış ticaretlerini geliştirecek politikalar uygularlar. Bunun nedeni, dış ticaretin en çok para (altın ve gümüş) getiren alan olarak görülmesidir.
- Ülkelerin zenginliği dış ticaret fazlası vermesine bağlıdır. Buna göre dış ticaret, ihracat ithalattan, üretim tüketimden büyük olmalıdır.
- Mal satmanın (ihracatın), mal almaktan (ithalattan) iyi olduğunu düşünürler. Bu yolla, satış karşılığında altın ve gümüş sağlanır.
- Dış ticaret fazlası vermek için mamul mal ithalatını yasaklamışlardır.
- Merkantilizmde servet değerli madenlerin bolluğu ile ölçülür. Dolayısıyla amaç para miktarını artırmaktır.
- Nüfus artışını teşvik etmişlerdir. Çünkü emek arzının arttırılması suretiyle ücretleri düşürerek sanayi üretimi ve ihracatı arttırmayı amaçlamışlardır.
- Daha büyük kamu harcamalarının, daha çok istihdam ve daha çok gelir anlamına geldiği düşünüldüğünden, kamunun yatırım yapması taraftarıdırlar. Kamunun yatırımları artığında özel servetler de büyüyecektir.


Önceki SayfaDevam Edeceğiz