Ders Notları ve Çözümlü Sorular-4

Çok uzun süreli ve şiddetli daralma dönemini ifade eden kavram hangisidir?
GSMH'da 6 aydan az süren azalmalara durgunluk-resesyon denir. Çok daha uzun süreli ve şiddetli daralma dönemlerine ise bunalım veya depresyon denir.

Philip Cagan'a göre hiper enflasyon nasıl oluşur?
Hiper Enflasyon: Philip Cagan'a göre aylık %50, Gregory Mankiw'e göre ise günlük %1'in üzerindeki enflasyon tipidir.

Kağıt parayı aşağıdaki kurumlardan hangisi çıkartır?
Para; devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı, mal ve hizmetlerin değişimini kolaylaştırma işlevi olan kağıt veya metal ödeme aracı, ortaklaşa bir değer birimidir. Ülkemizde para çıkartma yetkisi Merkez Bankasındadır.Klasik sistemin arz yanını belirler. Jean Baptist Say tarafından ortaya atılmıştır. Malların mallarla takas edildiği bir ekonomide geçerlidir. Ekonomide para yokmuş gibi varsayılır. Hane halkının satın alma gücünü diğer mallar belirlemektedir.
Yukarıda sözü edile kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Miktar Teorisi

Mahreçler Kanunu

Ücret Teorisi

Fiyatlar Genel Düzeyi

Para Arzı

Cevap: B

Say Kanunu, Mahreçler Kanunu olarak da bilinir, Jean Baptiste Say tarafından ileri sürülmüştür. Her arz kendi talebini yaratır. biçiminde açıklanır.

Klasik sistemde faiz oranını belirleyen nedir?

Tüketim ve Tasarruf

Tüketim ve Yatırım

Para Arzı ve Talebi

Tasarruf ve Yatırım

Toplam Arz ve Talep

Cevap: D

Tasarruf-Yatırım Eşitliği: Klasiklere göre tasarruf-yatırım eşitliğini oluşturan unsur, faizdir. Faiz Klasik ekonomistlere göre, tasarrufun yada tüketimi kısmanın karşılığıdır. Faiz, bu günkü tüketimi ertelemenin, bu günkü tüketimden vazgeçmenin bedelidir. Faiz oranı yükselirse tasarruflar artacak, faiz oranı düşerse, tasarruflar azalacaktır. Faiz oranı yükseldikçe yatırım talebi düşecektir.

Bir ülkenin reel üretim düzeyinin, bu üretimi sağlamak için kullanılan girdiye bölünmesiyle ne elde edilir?

Firmanın kapasite çıktısı

Prodüktivite

Sermaye - Hasıla Katsayısı

Otonom üretim

İstihdam

Cevap: B

Prodüktivite, verilen emeğe ve yapılan masrafa oranla üretilen miktar, üretkenlik.

I. Mahreçler Yasası
II. Faiz Teorisi
III. Ücret Teorisi

Klasik iktisatçılar otomatik denge mekanizmasının, ekonomideki aksaklıkları dışardan hiçbir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden giderilebileceğine inanmaktadırlar. Bu görüş yukarıdakilerden hangisine dayanmaktadır.

Yalnız I

I ve III

I, II ve III

I ve II

II ve III

Cevap: C

Klasik iktisatçılara ait olan bu 3 teorinin sonucu olarak; ekonomideki aksaklıkları dışardan hiçbir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden giderilebileceğine inanmaktadırlar.

Keynesgil aralıkta toplam arz ( AS ) eğrisi nasıldır?

Düşey

Negatif eğimli

Pozitif eğimli

Yatay

Önce artan sonra azalan

Cevap: D

Keynesgil Aralık : Ekonominin çok şiddetli bir ekonomik gerile­me (resesyon) ya da ekonomik çöküntü (depresyon) içinde olduğu, bir diğer deyişle çok büyük miktarlarda atıl makina ve teçhizat ve işsiz emek olduğunu ortaya koymaktadır. Üretimde kullanılan girdiler artsa bile azalan verimler yasası bir süre devreye girmeyecektir. Nominal ücretlerin ve fiyat­ların aşağıya doğru yapışkan olması toplam arz eğrisinin bir bölümünün yatay olmasının başlıca nedenidir.

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini kaydıran etmenlerden değildir?

Prodüktivite

Kurumlar Vergisi

Fiyatlar Genel Düzeyi

Sübvansiyonlar

Teknoloji

Cevap: C

Talep Eğrisini Kaydıran Faktörler
- Tüketici Geliri - İlişkili Malların Fiyatları - Zevk ve Tercihlerdeki Değişmeler - Tüketici Beklentileri - Tüketici Sayısı

Arz Eğrisini Kaydıran Faktörler
- Kullanılan Girdi Fiyatları - Diğer Malların Fiyatları - Teknoloji ve Verimlilik - Vergiler ve Sübvansiyonlar - Üreticilerin Beklentileri - Endüstrideki Firmaların Sayısı

Önceki SayfaSonraki Sayfa