Ders Notları ve Çözümlü Sorular-5

Üzerinde her noktada para arzı ile para talebinin eşit olduğu eğri hangisidir?

LM eğrisi üzerinde L = M'dir.
Likidite Tercihi (Liquidity preference) = Para arzı (Money supply)

Hangi hipoteze göre gelirdeki %20'lik bir artış tüketimi de aynı oranda arttırır?

Friedman tarafından öne sürülmüş olan sürekli gelir hipotezine göre tüketim, kişilerin cari dönemde elde ettikleri harcanabilir gelirleri yanında ileri dönemde elde etmeyi bekledikleri gelirine de bağlıdır.

Bir ekonomide bireylerin tek tek tasarruflarını arttırdıkları halde bu tasarrufların yatırımlara dönüşmemesine ne ad verilir?

Tasarruf Paradoksu: Bireylerin kendi refah seviyelerini yükseltmek için yaptıkları tasarrufların, ekonomideki toplam tasarrufları azaltması sonucuna neden olmasıdır. Tasarrufların artması, tüketim harcamalarını azaltacak, bu da gelir seviyesini düşürecektir. Düşen gelir seviyeside yatırımları azaltacak ve toplam tasarruflar azalacaktır.

Aşağıdakilerden hangisinde Milli Gelir'in formülü doğru olarak verilmiştir?

SMH - Kişisel Gelir

SMH - Dolaysız Vergiler

SMH - Transfer Harcamaları

SMH - Sosyal Güvenlik Kesintileri

SMH - Dolaylı Vergiler

Cevap: E

SMH = GSMH - Amortismanlar
Milli Gelir = SMH - Dolaylı Vergiler
Kişisel Gelir = MG - (Sosyal Güvenlik Kesenekleri + Kurumlar Vergisi + Dağıtılmayan Kârlar)+Transferler
Harcanabilir Gelir = Kişisel Gelir - Dolaysız Vergiler

Ödeme süresi/vadesi yaklaşmış kısa vadeli bir borcun, orta/uzun vadeli borca dönüştürülmesine ne ad verilir?

Konversiyon

Stabilizasyon

Konkordato

Konsolidasyon

Spekülasyon

Cevap: D

Borçların Konsolidasyonu; kısa süreli borçların uzun süreli ya da süresiz borca dönüştürülmesidir. Borçların Konversiyonu, borç yükünü azaltmak amacıyla yapılan işlemdir. Faiz oranı yüksek olan tahvillerin, daha düşük faizli tahvillerle değiştirilmesi söz konusudur.

Aşağıdakilerden hangisinde Kullanılabilir Gelir'in formülü doğru olarak verilmiştir?

Kişisel Gelir - Dolaysız Vergiler

Kişisel Gelir - Amortismanlar

Kişisel Gelir - Şirketlerin Dağıtılmayan Karları

Kişisel Gelir - Dolaylı Vergiler

Kişisel Gelir - Transfer Harcamaları

Cevap: A

SMH = GSMH - Amortismanlar
Milli Gelir = SMH - Dolaylı Vergiler
Kişisel Gelir = MG - (Sosyal Güvenlik Kesenekleri + Kurumlar Vergisi + Dağıtılmayan Kârlar)+Transferler
Harcanabilir Gelir = Kişisel Gelir - Dolaysız Vergiler
Harcanabilir Gelir, Kullanılabilir Gelir olarak ifade edilir.

Hangisi Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin varsayımlarından değildir?

Bütün piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir.

Üretimde sadece emek kullanıldığı varsayılmaktadır.

Ticarette herhangi bir sınırlama veya kısıtlama söz konusu değildir.

Ulaştırma maliyetleri yüksektir.

Üretim faktörleri ülke içinde hareketli; ülkeler arasında ise hareketsizdir.

Cevap: D

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi'nin dayandığı temel varsayımlar şunlardır;
- Uluslararası ticaret iki ülke arasında yapılmaktadır.
- Ticarete iki mal konu olmaktadır.
- Nakliye, sigorta gibi masraflar yoktur.
- Ticaret, takas esasına dayanmaktadır.
- Üretim faktörleri ülke içinde tam hareketli; ülkeler arasında ise tam hareketli değildir.
- Maliyetler, üretim miktarlarına bağlı olmayıp, emek maliyetleri itibariyle sabittir.
- Teknoloji, faktör arzları ve iş gücü yeteneği veri olarak kabul edilmiştir.

Kamu harcamaları artış kanununa göre gayri safi milli hasıladaki artış, kamusal hizmetlere olan talebi kendisinden daha fazla artırır. Dolayısıyla genel olarak kamu hizmetlerine olan talebin gelir esnekliği 1'den büyüktür.
Bahsedilen Kamu harcamaları artış kanunu hangi iktisatçıya aittir?

Wagner

Ricardo

Keynes

Marx

Schumpeter

Cevap: A

Kamu harcamalarının devamlı olarak arttığını ifade edenlerin başında Adolph Wagner gelmektedir. Wagner'e göre belli bir dönemde her ülkede kamu harcamaları artmakta ve çeşitlenmektedir. Yaşanan gelişmelerle birlikte hem daha önce sunulan mal ve hizmet miktarı artmakta hemde yeni mal ve hizmet türlerinin sunumu devlet tarafından üstlenilmektedir. Wagner Kanunu, Devlet Faaliyetlerinin Artış Kanunu şeklinde de isimlendirilmektedir. Wagner'e göre kamu harcamalarındaki nispi artış milli gelirdeki nispi artıştan fazla olacaktır. Kamu harcamalarındaki artış oranı, milli gelirdeki artış oranına kıyaslandığında 1'den büyük olacaktır.

Talep ve kar artışıyla bağlantılı olan, yeni bir talebi karşılamaya yönelik ve genellikle özel kesimce yapılan yatırımlara denir.
Yukarıda tanımı verilen yatırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Mali Yatırım

Otonom Yatırım

Net Yatırım

Reel Yatırım

Uyarılmış Yatırım

Cevap: E

Yatırımların önemli bir bölümü milli gelirden bağımsız olarak yapılmaktadır. Bu tür yatırımlara "otonom yatırım" denir. Uyarılmış Yatırım: Milli gelirdeki değişmelerden etkilenen yatırımdır. Otonom yatırım + Uyarılmış yatırım = Toplam yatınm


Önceki SayfaSonraki Sayfa